Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:
1.1. Groeneveld Eten VOF; (hieronder vallen alle activiteiten van Groeneveld Eten: de lunchroom Wolfsend, Groeneveld Eten catering en bedrijfscatering, Groeneveld Eten De Watertoren) / Lagedijk 13C, 1502DC, Zaandijk (De gebruiker van deze algemene voorwaarden); Hierna genoemd Groeneveld Eten;

1.2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Groeneveld Eten de opdracht heeft verstrekt tot organisatie of uitvoering van een opdracht;
1.3. Overeenkomst: De schriftelijk (of per e-mail) goedgekeurde offerte van Groeneveld Eten naar de Opdrachtgever tot organisatie of uitvoering van een opdracht;

1.4. Opdracht: De door Groeneveld Eten verzorgde of georganiseerde werkzaamheden, workshop, bijeenkomst, maaltijden, catering of vervoer zoals vermeld in de offerte en/of benoemd in de overeenkomst;
1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door Groeneveld Eten is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van de opdracht;

1.6. Opdracht Datum: De datum dat volgens de Overeenkomst door Groeneveld Eten de georganiseerde opdracht zal worden uitgevoerd;
1.7. Locatie/Tijd: De met de opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van de opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen Groeneveld Eten enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van Groeneveld Eten, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die door Groeneveld Eten zijn ingeschakeld.
2.3. Afwijkende voorwaarden van Groeneveld Eten zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de Overeenkomst.

2.4. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.
2.5. Door het goedkeuren van een offerte of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. Groeneveld Eten stuurt na persoonlijk contact een offerte of aanbieding die binnen de aangegeven tijd schriftelijk (of per e-mail) goedgekeurd dient te worden aan Groeneveld Eten. Alle door Groeneveld Eten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Vanaf het moment dat Groeneveld Eten met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.
3.3. Nadat Groeneveld Eten van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft ontvangt de Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging (of per e-mail) ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.5. Offertes van Groeneveld Eten hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
3.6. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering

4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4.2. Groeneveld Eten zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.

4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden. Groeneveld Eten is in geval van leveringsproblemen, door de aard van de te leveren diensten en/of producten, te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van een volwaardig alternatief. Hierover zal Groeneveld Eten de opdrachtgever zoveel mogelijk informeren. Groeneveld Eten zal in geval van het leveren van een alternatief altijd degene zijn die bepaalt of het alternatief volwaardig genoeg is.

4.4. De Opdrachtgever dient alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

Artikel 5. Reiskosten

5.1. De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.
5.2. De reiskosten zullen per offerte of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de opdracht zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6. Wijzigingen en Aanvullingen

6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Groeneveld Eten gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd.

6.2. Wijzigingen in onderdelen van de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever zullen door Groeneveld Eten voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Groeneveld Eten worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de opdrachtdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

6.3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever. In het geval dat er onverhoopt meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door het wijzigen van het aantal gasten, is Groeneveld Eten bevoegd om zonder overleg meer werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Groeneveld Eten

7.1. Indien Groeneveld Eten voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Groeneveld Eten uit te keren totaal.
7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Groeneveld Eten), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Groeneveld Eten daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Groeneveld Eten uit.

7.3. Groeneveld Eten kan door de Opdrachtgever (inclusief de namens de Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
7.4. Annulering door Groeneveld Eten maakt Groeneveld Eten jegens de Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Groeneveld Eten ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden om welke reden dan ook, is Groeneveld Eten gehouden de Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval de Opdrachtgever van deze alternatieve activiteit afziet dan is Groeneveld Eten gehouden de ontvangen bedragen terstond aan de Opdrachtgever terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee de Opdrachtgever akkoord is gegaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

8.1. De door Groeneveld Eten beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van het Event dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de bijeenkomst) na afloop van het Event in dezelfde staat te worden geretourneerd. Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan Groeneveld Eten te worden vergoed.

8.2. De deelname aan de door Groeneveld Eten georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico, wanneer een Overeenkomst door de Opdrachtgever met Groeneveld Eten wordt aangegaan accepteert de Opdrachtgever zijn/haar eigen risico.
8.3 De Opdrachtgever (en deelnemers van de opdracht) zijn verplicht tijdens de uitvoering van de bijeenkomst alle aanwijzingen van Groeneveld Eten op te volgen. Groeneveld Eten kan bij weigering van het opvolgen van aanwijzingen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de bijeenkomst) op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

8.4 Groeneveld Eten zorgt uiteraard voor een veilige omgeving waarin de bijeenkomsten of workshops gegeven worden.
Wanneer de bijeenkomst of workshop op locatie van de Opdrachtgever plaatsvindt is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de schade van de bezoekers of deelnemers van een door Groeneveld Eten georganiseerde bijeenkomst of opdracht.

8.5 Bij een bijeenkomst op locatie is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

8.6 Bij een opdracht op locatie is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Groeneveld Eten. Indien een leidinggevende van Groeneveld Eten constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is Groeneveld Eten gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Groeneveld Eten gerechtigd de schade te vorderen die zij heeft geleden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien Groeneveld Eten vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 9.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

9.3. Groeneveld Eten heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Groeneveld Eten is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.

9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door Groeneveld Eten wegens overmacht zullen er geen kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever. 9.5. Beide partijen zullen elkaar te allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmachtssituatie.

9.6. Indien een Opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van de opdracht nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van de bijeenkomst door Groeneveld Eten is Groeneveld Eten gemachtigd de opdracht of bijeenkomst per direct te stoppen.

9.7. Indien de uitvoering van een opdracht niet kan plaatsvinden vanwege de weersomstandigheden kan in de meeste gevallen de bijeenkomst plaatsvinden op een andere datum die in overeenstemming met de Opdrachtgever bepaald wordt. Indien er in de overeenkomst bepaald is dat er bij bepaalde weersomstandigheden gekozen wordt voor de uitvoering van een alternatief programma zal deze op de opdracht datum uitgevoerd worden. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

Artikel 10. Annulering door de Opdrachtgever

10.1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Groeneveld Eten. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan Groeneveld Eten zullen de volgende kosten worden berekend:

In het geval van annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van de opdracht: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de opdracht: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de opdrachtsdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

10.2. Indien de Opdrachtgever de opdracht uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Groeneveld Eten een nieuwe opdrachtsdatum vastgesteld wordt waarop de opdracht doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.
10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Groeneveld Eten het recht de extra tijd naar rato van de overeen gekomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de bijeenkomst in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

10.4 In geval van vermindering in het aantal personen, of het aantal af te nemen producten dan hetgeen overeengekomen in de offerte, brengen wij kosten in rekening:

In het geval van vermindering tot maximaal 10 % van het geoffreerde tot 1 week voor aanvang van de opdracht: geen kosten.

In het geval van vermindering hoger dan 10% van het geoffreerde tot 1 week voor aanvang van de opdracht: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van vermindering tot 72 uur voor aanvang van de opdracht: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van vermindering tot 24 uur voor aanvang van de opdracht: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de opdrachtsdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In geval van vermeerdering van het te leveren product of dienst zullen we altijd ons best doen wat redelijkerwijze verwacht mag worden en wat in onze mogelijkheden ligt, wij kunnen hiervoor echter nooit aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11. Prijzen

11.1. Tenzij anders vermeld zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro’s.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij opdracht dient 10% van het offertebedrag overgemaakt te worden en is de opdracht definitief. Bij onverhoopt niet doorgaan van de opdracht wordt deze 10% niet geretourneerd. Een maand voordat de partij plaats vindt wordt er 40% gefactureerd. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij kort-dag opdrachten dient direct 50% van het offerte bedrag in ieder geval uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van de opdracht op de rekening van Groeneveld Eten te staan. De restfactuur zal binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de opdracht aan ons worden betaald.

12.2. Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft is de Opdrachtgever verplicht Groeneveld Eten alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is Groeneveld Eten gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.
13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever worden ontbonden.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Het is niet toegestaan tijdens een evenement confetti, rijst of andere strooisels te gebruiken. Alsmede de ramen van het pand van versiersels op andere voorwerpen te beplakken. Als dit wel wordt gedaan wordt er een sanctie voor extra schoonmaak in rekening gebracht van € 150 exclusief BTW.

14.2 Het is niet toegestaan klein of groot vuurwerk af te steken of bij je te dragen op de locatie.
14.2 Als gasten zich niet als gasten gedragen zijn wij bevoegd deze te verwijderen van het evenement, mocht hier geen gehoor aan worden gegeven dan zal de politie ingeschakeld worden.

14.3 Het is niet toegestaan zelf dranken, ook niet als einddrankje of bedankje, in welke vorm dan ook, mee te nemen, mits uitdrukkelijk van tevoren overeengekomen.
14.4 Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen buiten de ruimte van het evenement, mocht dit wel gebeuren, zijn wij genoodzaakt € 150 excl. BTW aan schoonmaakkosten in rekening te brengen.

14.5 Het is niet toegestaan drugs te gebruiken, worden deze wel gebruikt dan zijn we bevoegd deze persoon de toegang te ontzeggen.
14.6 Bij constatering van diefstal van onze eigendommen zullen wij deze in rekening brengen bij de opdrachtgever.

14.7 Bij overeengekomen eindtijd zullen wij niet meer schenken of bedienen.
14.8 In de Watertoren is het trappenhuis alleen toegestaan in geval van nood of voor mensen met claustrofobieën, dit voorafgaand melden.
14.9 Het is niet toegestaan, cadeau gekregen dranken open te maken.
14.10 Als er een beveiligingsmedewerker aanwezig is, dienen u en uw gasten ten alle tijden de instructies van deze persoon op te volgen.
14.11 Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar onze locaties.

Artikel 15. Parkeerbeleid Watertoren

15.1 Groeneveld Eten de Watertoren is op doordeweekse dagen tot 18.00 uur in het bezit van minimaal 2 parkeerplaatsen, deze zijn bestemd voor de opdrachtgever. Na 18.00 uur op de doordeweekse dagen en in de weekenden zijn de parkeerplaatsen vrij beschikbaar.
15.2 Als er een verkeersregelaar aanwezig is dienen u en uw gasten ten alle tijden de instructies van deze persoon op te volgen.

Artikel 16. Nederlands Recht

16.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Groeneveld Eten is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 17. Copyright en Portretrecht

17.1. Op alle door Groeneveld Eten geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van Groeneveld Eten. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Groeneveld Eten te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.
17.2. Bij deelname aan een door Groeneveld Eten georganiseerde bijeenkomst wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een bijeenkomst) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.

17.3. Aan de door Groeneveld Eten gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleend.